صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > معاونت آموزشی > مدیریت آموزش 

دكتر محمدباقر رحمتي

مدير گروه اطفال

دكتر سعيد بذرگري

معاون آموزشی(مسئول امور دستیاری )

دكتر سميرا ذاكري

مسئول امور كارورزان

دكتر كوروش محمدي

مسئول امور كارآموزان