صفحه اصلی > راهنمای بیماران آموزش سلامت > معرفی واحد آموزش سلامت 

 

معرفی واحد آموزش سلامت

واحد آموزش سلامت مرکز آموزشی ،  پژوهشی درمانی بیمارستان کودکان یکی از واحد های زیر مجموعه مدیریت پرستاری مجتمع می باشد . مأموریت  واحد آموزش سلامت ارتقاء کیقیت ، ارائه خدمات آموزش و مشاوره به مددجویان  مراجعه کننده به مرکز آموزشی پزوهشی ،  درمانی  بیمارستان کودکان از طریق سیاستگذاری در زمینه آماده سازی زیر ساخت ها ، هماهنگی بین اعضاء ارائه دهنده خدمات آموزش سلامت در زمینه اجرای آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده در این مرکز می باشد .

رسالت کار گروه آموزش سلامت :

تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان در ارتباط با فرایند آموزش به بیمار از طریق استفاده بهینه از امکانات موجود

سیاست  و چارچوب :

مدیریت هدفمند آموزش ها  برای بیماران و همراهان در راستای ارائه خدمات پرستاری، تامین نیاز های آموزشی بیماران به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و تسریع در روند بهبودی و خود مراقبتی، مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه جامعه

محور های اصلی آموزش:

-آموزش زمان پذیرش

-آموزش حین بستری

-آموزش زمان ترخیص

-آموزش پس از ترخیص

 

محور های اصلی آموزش:

·               آموزش زمان پذیرش

·               آموزش حین بستری

·               آموزش زمان ترخیص

·               آموزش پس از ترخیص

اهداف

·         افزایش رضایتمندی

·         کاهش اضطراب

·         کاهش دوره بستری

·         کاهش موارد مراجعات مکرر

·         بهبود کیفیت زندگی بیمار

·         کاهش بروز عوارض

·         کاهش هزینه های درمان

·         افزایش توانمندی در برنامه های خود مراقبتی

 

·         افزایش کیفیت خدمات بالینی

 

گروه هدف بیماران کلینیک سلامت :

بیماران نیازمند به پیگیری پس از ترخیص

بیمارستان کودکان

1

تشنج    

2

کووید   

3

نوزاد تعویض خون

4

نوزاد ترخیص شده از NICU

5

نوزادان پر خطر

6

خودکشی        

7

سوء تغذیه شدید FTT

8

بیماریهای انکولوژی  

9

شیمی درمانی      

10

سیکل سل  

11

سرطان

12

بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده  و دیابتی ها    

13

بیماران بستری مجدد

14

مسمومیت های شدی

15

مسمومیت با مواد مخدر( متادون - تریاک- حشیش – هرویین)

16

بیماران CF

17

بیماری های قلبی  CHD

18

سندرم نفروتیک و  RF

19

همودیالیز

20

موارد کودک ازاری

21

بیمارانی که توسط اورژانس اجتماعی بستری شده اند

22

بیماران جراحی

23

تراکیوستومی

24

ژژنوستومی

25

کلستومی