صفحه اصلی > راهنمای بیماران آموزش سلامت > دستورالعمل وآیین نامه آموزش به بیمار 

 

اهداف کار گروه

بطور کلی هدف از برگزاری جلسات کار گروه آموزشی به بیمار عبارت است از :

·        بهبود عملکرد کلیه ی فرایندهای اموزش با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی های درونی و بیرونی

·        ارتقاء سطح سلامت و افزایش رضایت مندی مددج.پویان ( بیماران و همراهان )

·        پایش میزان پیشرفت اجرای برنامه های اموزش به بیمار بر اساس شاخص های وزارتی

رسالت کار گروه :

تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان در ارتباط با فرایند آموزش به بیمار از طریق استفاده بهینه از امکانات موجود

کار گروه های آموزش به بیمار

کار گروه بیمارستانی

-کارگروه داخل بخشی

-اعضای کار گروه بیمارستانی آموزش به بیمار  :

اعضاء ثابت :

ردیف

اسامی

1

رییس بیمارستان ( رییس کار گروه )

2

معاون آموزشی

3

مدیر داخلی بیمارستان

4

مدیر خدمات پرستاری

5

سوپر وایزرآموزش سلامت ( دبیر کار گروه

6

سوپر وایزر آموزشی

7

کارشناس کنترل عفونت

8

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

9

کارشناس دفتر بهبود کیفیت

10

کارشناس مسئول تغذیه

اعضاء متغیر :

ردیف

اسامی

1

مسئول روابط عمومی و رسانه بیمارستان

2

مسول امور مالی

3

هیأت علمی بالین ( نماینده پزشکان )

4

نماینده سوپروایزر بالینی

5

نماینده سر پرستاران به تناسب بخش های فعال

 

وظایف کار گروه بیمارستانی آموزش به بیمار :

1)      تدوین دستورالعمل "آموزش خود مراقبتی به بیماران در بخش های بالینی "

2)      شناسایی و تأمین منابع ، امکانات و کارکنان مرتبط

3)      تأیید و ابلاغ حداقل موارد آموزشی به بیماردر طول بستری توسط پزشک و سایر کارکنان بالینی

4)      تدارک منابع مالی و تسهیلات آموزشی مورد نیاز جهت خدمات اموزش به بیمار

5)      برنامه ریزی جهت تهیه محتواهای آموزشی معتبر

6)      بررسی نتایج اثر بخشی آموزش های ارائه شده به بیماران در بخش های بالینی ، اخذ تصمیمات اصلاحی ، تدوین و ابلاغ برنامه اصلاحی

7)      پایش اثر بخشی اقدامات اصلاحی انجام شده در خصوص ارتقای برنامه های آموزش به بیمار

8)      ارتقای مستمر دانش مهارتهای آموزش و مشاوره کارکنان از طریق برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزش به بیمار

9)      برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه اجرای دستورالعمل های ابلاغ شده از معاونت درمان دانشگاه در خصوص آموزش به بیمار

جلسات کار گروه بیمارستانی آموزش به بیمار بایدبه صورت فصلی هر سه ماه یکبار تشکیل شود

کار گروه داخل بخشی آموزش به بیمار :

اعضاء کار گروه کار گروه داخل بخشی آموزش به بیمار:

ردیف

اسامی

1

رییس بخش یایکی از اساتید به انتخاب رییس بخش

2

سوپروایزرآموزش به بیمار

3

سر پرستار بخش

4

پرستار رابط آموزش به بیمار در کلیه بخش ها

 

 

 

 

 


وظایف کار گروه داخلی بخشی آموزش به بیمار:

1)      انجام نیاز سنجی آموزشی از بیماران و همراهان بخش و تععین اولویت های آموزشی بیماران بر اساس نیاز سنجی انجام شده

2)      برنامه ریزی در جهت تهیه محتوا های آموزشی معتبر و استاندارد متناسب با نیاز سنجی انجام شده ، بیماریهای شایع هر بخش ، نیاز های آموزشی اختصاصی و عمومی و  اولویت های خاص

3)      نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی بیماران در بخش

4)      ارزیابی اثر بخشی آموزش های ارائه شده به بیماران ( هر سه ماه یکبار ) با استفاده از روش استاندارد ( توسط سر پرستار )

5)      ارائه گزارش نتایج سنجش اثر بخشی آموزش های ارائه شده به کار گروه بیمارستانی

6)      اجرای برنامه های اصلاحی تدوین شده در کار گروه بیمارستانی و بررسی مجدد  اثر بخشی اقدامات اصلاحی انجام شده

7)      پیش بینی منابع مالی و تسهیلات آموزشی مورد نیاز بخش و پیشنهاد آن به کار گروه بیمارستانی

8)      تهیه محتوای آموزشی متناسب با آگاهی پرسنل از روند آموزش به بیمار و دستورالعمل خود مراقبتی

9)      نظارت بر نحوه آموزش پرسنل در 4 مرحله بدو پذیرش ، حین بستری ، زمان ترخیص ، پس از ترخیص

جلسات کار گروه داخل بخشی آموزش به بیمار باید هر سه ماه یکبار و در مواقع لزوم تشکیل شود

روند برگزاری جلسات کار گروه آموزش به بیمار

در ابتدای جلسه مصوبات جلسه ی قبل توسط دبیر کمیته قرائت می گردد تا روند جاری سازی فعالیت مصوب مورد بررسی قرار گیرد و چنان چه فعالیت در تاریخ مقرر تحقق نیافته باشد علل عدم تحقق بررسی و زمان انجام کامل آن در صورت جلسه قید گردد .

پیگیری اجرایمصوبات توسط دبیر کمیته صورت می پذیرد و مستندات مربوط به پیگیری اجرای مصوبات کار گروه به صورت جلسه پیوست می باشد .

به منظور نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات کار گروه آموزش به بیمار فرم گزارش عملکرد کار گروه در اختیار دبیر کار گروه قرار می گیرد تا در فواصل زمانی 3 ماه اقدام به تهیه گزارش از عملکرد کار گروه نموده .

صورت جلسه ی کار گروه توسط دبیر کمیته تایپ و جهت پیگیری مصوبات توسط مسئولین مربوط ظرف حداکثر یک هفته از زمان برگزاری جلسه از طریق اتوماسیون اداری برای کلیه اعضاء ارسال می شود .