صفحه اصلی > ریاست > مدیر و معاون اداری مالی 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : آقای خلیل خرمی

سمت : مدیر و معاون اداری مالی

تخصص : کارشناس ‍‍پرستاری