صفحه اصلی > ریاست > مترون 

نام و نام خانوادگی : فریده کناری زاده

سمت : مترون 

تخصص : کارشناس پرستاری 

سوابق : سرپرستار بخش اطفال 3