صفحه اصلی > درباره بیمارستان > تاریخچه بیمارستان 

 

 

مركز آموزشی درماني کودکان با زیر بنای اولیه 2560متر مربع و 120 تخت مصوب در بخش‌های اطفال یک ، اطفال دو ، اطفال سه و نوزادان 
در بهمن ماه سال 1371 افتتاح گردید و در حال حاضر  زیر بنا 6448 متر مربع و تعداد تخت مصوب 130 و تعداد تخت فعال 152 می باشد .