لیست درمانگاه های  بیمارستان کودکان

نام کلینیک

نام پزشک

نام پزشک

نام پزشک

كلينيك فوق تخصصي نوزادان

دكتر گودرزي

دكتر سعادت

دكتر ديوبند

كلينيك فوق تخصصي آسم و آلرژي

دكتر بذرگري

-

-

كلينيك فوق تخصصي غدد

دكتر خوارزمي

-

-

كلينيك فوق تخصصي مغزو اعصاب

دكتر مويدي

-

-

كلينيك فوق تخصصي قلب

دكتر رجايي

-

-

كلينيك فوق تخصصي خون

دكتر مولوي

دكتر صالح

-

كلينيك متخصصين

دكتر ناظمي

دكتر ذاكري

دكتر پرهيز

كلينيك جرا حي عمومي

دكتر خزدوز

-

-

كلينيك گفتار درماني

آقاي مرادي

-

-