صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > پذیرش و فناوری اطلاعات سلامت 

مسئول واحد: خانم صدیقه صفا

معرفي مدارك پزشكي

مدارک پزشکي مهمترين ابزار ذخيره و بازيابي اطلاعات و آناليز مراقبتهاي بهداشتي و درماني است و بيانگر کليه اطلاعات مربوط به تاريخچه بهداشت ي بيمار،بيماريها، مخاطرات بهداشتي، تشخيصها، آزمايشات، معاينات، روشهاي درماني، پيگيري و امثالهم مي باشد و در عصر فناوري اطلاعات و اطلاع رسان ي به عنوان مهمترين و واقعيترين منبع اطلاع رساني پزشکي و بهداشتي است زيرا مبتني بر واقعيات پزشکي است وبه عنوان ابزار ارزيابي اقدامات درماني، كنترل فعاليت پزشكان و پيراپزشكان، كمك به عوامل فرآيند درمان جهت افزايش كيفيت خدمات و كاهش هزينه ها و براي احقاق حقوق بيمار، پزشك، پيرا پزشك و بيمارستان در محافل قضايي و حقوقي از آن به عنوان سند رسمي استفاده مي گردد..

اهدافي كه مدارك پزشكي تأمين مي كند عبارتند از:

1- اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه مراقبت از بيمار .

2- ابزار ارتباطي بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از بيمار سهيم مي باشند.

3-جهت تهيه مدارك مستند از جريان بيماري و درمان بيمار.

4- اساس مطالعه، بررسي و ارزشيابي.

5-جهت كمك و پشتيباني قانوني از بيمار، بيمارستان و كاركنان مسئول.

6-جهت تهيه اطلاعات براي استفاده در هزينه هاي درماني.

7-آموزش و پژوهش.

اهميت مدارك پزشكي:

بخش مدارك پزشكي با هدف ارائه خدمات به بيماران، پزشكان، مديران بيمارستانها و ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و حفظ مطلوب كيفيت خدمات درماني وبهداشتي و حقوق بيماران و رعايت استانداردها با اهداف اختصاصي زير از مهمترين بخش هاي بيمارستاني بشمار مي آيد:

- ايجاد يك سيستم كارآمد براي نگهداري پرونده كامل بيماران.

- داشتن آمار عمليات تشخيصي و باليني انجام شده و تجزيه و تحليل و تفسير آنها.

- گردآوري اطلاعات علمي از پرونده ها و گزارش پزشكي آنها.

- پاسخگويي به مكاتبات قانوني بمنظور كمك به مراجع قانوني در امر صدور احكام.

- كمك به امر تصميم گيري مديريتي در توسعه امكانات و تجهيزات بخش ها و ... با استفاد ه از آمار بيمار.