مددکاری اجتماعی

 

 مسئول واحد: خانم طاهریان پور

مددکاری حرفه‌ای، مبتنی بر علم، هنر، مهارت و هدف تعریف می‌شود که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید. در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه‌ای متشکل از تدابیر و روانشناسی مشاوره و فعالیتهای حرفه‌ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می‌شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و قشرها جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.

شرح وظایف مددکار:

1- هماهنگی با پذیرش وپزشکان در ارتباط با معرفی بیماران سرپائی با توجه به مشکل درمانی واجتماعی وتشخیص نوع بیماری آنها

۲- تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل ومشکلات اجتماعی ، اقتصادی ،خانوادگی، روانی ودرمانی بیماران با مراجعه روزانه به بخشهای بیمارستان و تماس با پزشک وبیمار وسایر کادر درمانی ومذاکره با بیماران
۳- تماس با موسسات درمانی ، بهداشتی ، آموزشی واجتماعی در رابطه با مشکلات بیماران بستری وسرپائی ( مخصوصاً صعب العلاج ) ( هلال احمر- كميته امداد – بيمه دانا – مخصوصاً بازنشستگان)
۴- بررسی وضعیت مالی بیماران وحل مشکل پرداخت هزینه های درمانی در موقع ترخيص، تخفيف به آنها و پر كردن فرم مدد برگ و ليست كردن فرمها در آخر هرماه
۵- تماس با سایر واحدهای درمانی جهت هماهنگی درنقل وانتقال بیمارانیکه به درمان خاص نیاز دارند.
۶- ارائه گزارش واطلاعات به مقامات مسئول بیمارستان ویامراکز بهداشتی ودرمانی وکسب اطلاعات موردنیازبمنظورحل مشکلات بیماران
۷- شناسائی واستفاده از منابع اجتماعی ، رفاهی خصوصاً نهادهای مختلف برای کمک به حل مشکل بیماران