واحد خدمات

انجام کلیه امور پشتیبانی منطقه درمان از لحاظ ساختمان، تأسیسات، آب، برق، گاز، تلفن، نقلیه و ... و همچنین نیروی انسانی در حیطه نظافت و ارائه خدمات بیمارمربوط به این واحد می باشد.

شرح وظایف واحد خدمات:

- کسب خط مشی کلی در زمینه امور خدمات از سرپرست مربوطه

- تنظیم برنامه کار پرسنل تحت سرپرستی

- تنظیم برنامه های ارزشیابی پرسنل تحت سرپرستی و نظارت بر اجرای به موقع آن توسط سرپرستان مربوط و ارائه نتایج آن در مواقع لزوم

-تامین وسایل کار و مواد مصرفی مورد نیاز با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه

-کنترل دقیق وسایل از جهت رفع نواقص احتمالی آنها

-پیش بینی های لازم در مورد جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی

-تهیه دستور العمل و نظارت بر انجام تمرینات آتش سوزی بمنظور آگاهی کارکنان در مواقع اضطراری

-نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات

-نظارت بر انجام امور مربوط به نگهداری و نظافت ساختمان و تاسیسات آن

-تعیین محل کار خدمتگزاران

-تعیین ساعات کشیک نگهبانان                       

- راهنمائی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی و مراقبت  در حسن انجام وظایف محوله آنها

-نظارت بر انجام اقداماتی که به منظور حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات صورت میگیرد

-نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تامین سوخت روشنایی تلفن و غیره

-نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه و راهنمائی کارکنان تحت سرپرستی

-بررسی تقاضای مربوط به خرید لوازم و اجناس مورد احتیاج واحد متبوعه و ارسال آن به کارپردازی پس از حصول اطمینان از صحت آن                                

-تهیه و تنظیم دستورالعمل بمنظور کنترل ورود و خروج اشخاص

-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق