سرویس های قابل ارائه در این واحد:

- نظارت بر انجام امور فني مربوط به نگهداري ساختمان ها و تاسيسات آب ، برق ، آسانسور و سيستم هاي برودتي و حرارتي

- نظارت بر انجام كارهاي ساختماني شامل عمليات سفت كاري ، عايق كاري ، كف پوش كاري فلزي ، چوبي

- انجام تعميرات جزيي در بيمارستان مانند تزئينات پرده و شيشه بري و كارهاي متفرقه ساختماني و ....

- نظارت بر سيستم برق اضطراري

- نظارت بر امور تاسيسات سيستم تاسيسات اكسيژن مركزي ، سيستم بخار آب و...

- انجام بازبيني و اصلاحات فصلي

 شرح وظايف مسئول تاسيسات :

- بررسي وراهبري كارهاي تاسيسات ساختمان 

- كارشناسي كليه كارهاي فني موجود درساختمان

- راهبري شركت تاسيسات نگهداري تاسيسات ساختمان

- مشاركت درطرحهاي تاسيساتي وطراحي كلي آنان جهت ساختمان

- درخواست خريد اقلام درخواستي فني به يگانهاي ديگر ساختمان

- ارائه مشورت در خصوص امور فني به مديريت ساختمان

- رابط امور فني مابين مديريت ساختمان  و مديريت فني دانشگاه

- ايجاد هماهنگي هاي لازم مابين پرسنل ساختمان  و شركت تاسيساتي

- دادن آموزشهاي فني به پرسنل شركت وكارآموزان

- ارائه دادن راهكارهاي مفيددربهينه سازي مصرف درساختمان مركزي

- ايجاد هماهنگي بين مديريت ساختمان  و پيمانكارهاي تاسيساتي

مديريت لازم درمورد مصرف اقلام خريداري شده تاسيساتي

ارائه لوازم مورد نياز تاسيساتي به شركت نگهدارنده تاسيسات ساختمان