مسئول واحد: خانم مرضیه چشم براه

شرح وظایف واحد امور مالی :

•    نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر اساس قوانین و ضوابط جاری کشور.

•    تهیه گزارش های لازم جهت تصمیم گیری مدیریت بیمارستان.

•     ارسال مدارک برای بیمه ها و پیگیری کلیه امور بیمه ای بیماران بستری و سرپایی و درمانگاهی و نظارت بر وصول درآمدهای بیمارستان.

•    پرداخت کلیه هزینه ها و تطبیق با قوانین و مقررات جاری کشور .

•    کنترل و رسیدگی برکلیه پیش پرداختها با رعایت دستورالعمل مربوطه و مراقبت بر واریز بموقع آنها.

•     پیگیری مطالبات مالی پرسنلی

•    تهیه و تنظیم فرم های محاسباتی و مالی کلیه بخش های بیمارستان.