صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > درآمد ترخیص 

واحد ترخيص

فرايندی كه در اين واحد صورت می پذيرد عبارت است از:

1- تحويل پرونده: تحويل پرونده و بررسی آن به لحاظ كامل بودن مدارك و پيوست ها

2- كنترل پرونده قبل از ترخيص: محاسبه پرونده توسط كاربران

3- تسويه حساب:‌ صدور فيش پرداختی و برگ خروج

4- كنترل پرونده بعد از ترخيص: بررسي و بازبينی مجدد پرونده جهت كاهش خطا

واحد اسناد

واحد اسناد حسابداری درآمد، مسئوليت گردآوری اسناد، ثبت و تنظيم اطلاعات مربوط به سازمان های بيمه را بر عهده دارد. حال زمان آن رسيده كه هر آنچه را كه بيمارستان در جهت سلامت و بهبود بيمار، هزينه كرده است ودر نهايت هزينه واقعی خدمات با ارسال اسناد به سازمان های بيمه گر درخواست گردد.

اهم وظایف

1- تفكيك اسناد بيمه و تدوين سند برابر با اصل پرونده جهت ارسال به واحدهای بيمه گر

2- چك نهايی جهت كاهش هر چه بيشتر كسورات

3- ارسال پرونده ها به همراه اسناد به كارشناسان بيمه

4- تحويل اسناد و ليست گيری و ارسال به سازمان های بيمه