صفحه اصلی > بهبود کیفیت > بهبود کیفیت 

از آنجائیکه کیفیت ارائه خدمات درمانی بر نگرش گیرندگان خدمت موثر است واز طرفی وجود سوابق ومستندات مطمئن در سیستم های ارائه خدمات امکان رهگیری وکشف خطا در سیستم و رفع عیوب احتمالی را فراهم می نماید ، پیاده سازی واستقرار سیستم مدیریت کیفیت با هدف بهبود مستمر فرایند ها و ارتقای کیفیت ، از خرداد ماه 1388 در دستور کار این واحد قرار گرفت و در تاریخ 20/5/89 موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001:2008 گردید .

 ستاندارد ISO 9001:2008 در برگيرنده الزاماتي براي ايجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سيستم مديريت كيفيت مي باشد، به گونه اي که اگر لازم شد تا قابليت سازمان در استقرار سيستم مديريت كيفيت به اثبات برسد، بتوان آنرا ارزيابي كرد و در صورت لزوم استقرار و اجراي سيستم مديريت كيفيت را گواهي كرد.

اين استاندارد بر برآورده كردن مستمر خواسته هاي مشتري و همچنين بر رعايت مستمر الزامات قانوني و دولتي نيز تاكيد دارد.

 

اصول مدیریت کیفیت

 

مشتری محوری

سازمانها به مشتریان خود وابسته هستند و لذا بایستی نیازهای حال و آینده مشتریان را درک نمایند ، خواسته های آنان را برآورده سازند و در جهت فرا رفتن از انتظارات مشتری تلاش کنند .

 

راهبری

راهبران، وحدت مقصد و جهت گیری سازمان را ایجاد می کنند. آنان بایستی محیط درون سازمان را به نحوی بوجود آورده و نگهدارند تا کارکنان بتوانند در دست یابی به اهداف سازمان دخیل شوند . همچنین تامین منبع و نظارت از دیگر وظایف راهبران است .

 

مشارکت کارکنان

کارکنان در هر سطحی با ارزش ترین و مهم ترین منابع سازمان هستند و دخیل بودن کامل آنها موجب می شود تا توانایی های آنها در جهت منافع سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

فرآیندگرایی

بکارگیری سیستمی از فرایند ها در درون یک سازمان همراه با مشخص کردن تعامل این فریند ها ومدیریت کردن آنها رویکرد ی فرایندی است از مزایای این رویکرد کنترل مداومی است که بر روی تک تک فرایند ها وهمچنین ترکیب وتعامل آنها فراهم می کند .

رویکرد سیستمی در مدیریت

شناسایی ، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط به هم به عنوان یک سیستم ، به اثربخشی و کارایی سازمان در دستیابی به اهداف آن کمک شایانی می کند.

بهبود مستمر

بهبود مستمر در عملکرد کلی سازمان، بایستی به یک هدف دایمی در سازمان تبدیل شود رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری تصمیمات موثر مبتنی بر تحلیل داده ها و اطلاعات منطقی و روند دار است.

روابط سود بخش متقابل با تامین کننده

روابط سودبخش متقابل بین سازمان و تامین کنندگان آن موجب افزایش توانایی هر دو طرف در ایجاد ارزش افزوده بیشتر می گردد.

 

نقاط بهبود پس از استقرار سیستم مدیریت کیفیت

آشنایی و درک سیستم مدیریت کیفیت وخط مشی مرکز توسط کارکنان

تدوین روش های های اجرایی و دستورالعمل های کاری

شفاف نمودن شرح وظایف پرسنل وتعیین حدود اختیارات

ایجاد سیستم رسیدگی به شکایات بیمار

کالیبره نمودن کلیه تجهیزات پزشکی

ساماندهی و پلمب ترالی های اورژانس

بالارفتن مشارکت کارکنان

تسری فرهنگ مشتری مداری در کلیه بخش ها وواحد های ارائه خدمات

انجام نظر سنجی های دوره ای

پایش فرایند ها و تجزیه وتحلیل داده ها