صفحه اصلی > بهبود کیفیت > کمیته ها 

 

وظایف کمیته ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی

یکی از سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی وکمی خدمات رسانی در مراکز درمانی ، راه اندازی کمیته های بیمارستانی می باشد جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل، کمیته ها و شوراهای پزشکی و یبمارستانی تشکیل می گردد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.


اهداف کمیته ها

 

تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
 
طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
 
شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها
تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات

پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای  وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی
 
پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

 

 

 

انواع کمیته های بیمارستانی شامل موارد زیر می باشد:

 کمیته سنجش و پایش کیفیت

اعضای ثابت کمیته:

·          رئیس بیمارستان

·          مدیر بیمارستان

·          مدیر خدمات پرستاری

·          مسئول واحد بهبود کیفیت

·          معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی

·          تعدادی از روسای بخش های اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان(  بر حسب موضوع جلسه)

·         کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 

کمیته درمان– دارو و تجهیزات پزشکی

اعضای ثابت کمیته:

·         رئیس بیمارستان

·          مدیر بیمارستان

·          مدیر خدمات پرستاری

·          مسئول واحد بهبود کیفیت

·         معاون آموزشی

·         مسئول فنی داروخانه بیمارستان

·         کارشناس بهداشت محیط

·         کارشناس کنترل عفونت

·         کارشناس تجهیزات پزشکی

·         سه نفر از پزشکان متخصص

·         کارشناس تغذیه

·         کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

 

اعضای ثابت کمیته:

·    رئیس بیمارستان

·     مدیر بیمارستان

·     مدیر خدمات پرستاری

·     مسئول واحد بهبود کیفیت

·    معاون درمان یا معاون آموزشی

·    تعدادی از روسای بخش های اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان( بر حسب موضوع)

·    نماینده انجمن اسلامی با نماینده فرهنگی بیمارستان

·    مسئول حراست بیمارستان

· کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

اعضای ثابت کمیته:

·  رئیس بیمارستان

·   مدیر بیمارستان

·   مدیر خدمات پرستاری

·   مسئول واحد بهبود کیفیت

·   مسئول واحد مدارک پزشکی

·  مسئول انفورماتیک

·  مسئول امور مالی بیمارستان

·  کارشناس آمار بیمارستان

·   سوپروایزر

·  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

اعضای ثابت کمیته:

·    رئیس بیمارستان

·     مدیر بیمارستان

·     مدیر خدمات پرستاری

·     مسئول واحد بهبود کیفیت

·    مسئول حفاظت فنی

·    مسئول تاسیسات بیمارستان

·    کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی

·     کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

آیین نامه کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

اعضای ثابت کمیته:

·    رئیس بیمارستان

·     مدیر بیمارستان

·     مدیر خدمات پرستاری

·    مسئول واحد بهبود کیفیت

·    معاون آموزشی

·    سرپرستار بخش نوزادان

·    سرپرستار بخش NICU

·    کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

·    کارشناس تغذیه

·    پزشک فوق تخصص نوزادان

کمیته بهداشت محیط

اعضای ثابت کمیته:

·   رئیس بیمارستان

·    مدیر بیمارستان

·    مدیر خدمات پرستاری

·   مسئول واحد بهبود کیفیت

·   معاون آموزشی

·   کارشناس کنترل عفونت بیمارستان

·   مسئول آزمایشگاه

·   یک نفر از پزشکان متخصص داخلی یا عفونی بیمارستان

·   کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی

اعضای ثابت کمیته:

·   رئیس بیمارستان

·    مدیر بیمارستان

·    مدیر خدمات پرستاری

·   مسئول واحد بهبود کیفیت

·   معاون آموزشی

·   کارشناس کنترل عفونت بیمارستان

·   مسئول آزمایشگاه

·   3 نفر از پزشکان متخصص جراحی، داخلی یا عفونی بیمارستان

·   کارشناس بهداشت محیط

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج

اعضای ثابت کمیته:

·   رئیس بیمارستان

·    مدیر بیمارستان

·    مدیر خدمات پرستاری

·   مسئول واحد بهبود کیفیت

·   یک متخصص آسیب شناسی

·   معاون آموزشی

·   مسئول آزمایشگاه

·   یک نفر پزشک متخصص جراح عمومی

·   یک نفر پزشک متخصص داخلی بیمارستان

·   یک نفر پزشک آشنا به امور پزشکی قانونی و ضوابط مرتبط

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

کمیته مدیریت خطرحوادث و بلایا

اعضای ثابت کمیته:

·   رئیس بیمارستان

·    مدیر بیمارستان

·    مدیر خدمات پرستاری

·   مسئول واحد بهبود کیفیت

·   معاون آموزشی

·   تعدادی از روسای بخش های مختلف با نظر رئیس بیمارستان(  بر حسب موضوع جلسه)

·   مسئول حراست

·   مسئول حوادث و بلایا

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

آیین نامه کمیته طب انتقال خون

اعضای ثابت کمیته:

·   رئیس بیمارستان

·    مدیر بیمارستان

·    مدیر خدمات پرستاری

·   مسئول واحد بهبود کیفیت

·   معاون آموزشی

·   مسئول آزمایشگاه

·   حداقل یک نفر از گروه پزشکان متخصص جراحی و داخلی بیمارستان

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

کمیته اورژانس/ تریاژ

اعضای ثابت کمیته:

·   رئیس بیمارستان

·    مدیر بیمارستان

·    مدیر خدمات پرستاری

·   مسئول واحد بهبود کیفیت

·   رئیس بخش اورژانس

·   سرپرستار اورژانس

·   مسئول حراست بیمارستان

·   2  نفر از متخصصان طب اورژانس شاغل در بخش اورژانس

·   کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

·   مسئول پذیرش

مسئول ترخیص

کمیته اورژانس/ تعیین تکلیف بیماران

اعضای ثابت کمیته:

·   رئیس بیمارستان

·    مدیر بیمارستان

·    مدیر خدمات پرستاری

·   مسئول واحد بهبود کیفیت

·   رئیس بخش اورژانس

·   سرپرستار اورژانس

·   مسئول حراست بیمارستان

·   2  نفر از متخصصان طب اورژانس شاغل در بخش اورژانس

·   کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

·   سوپروایزر آزمایشگاه

مسئول فنی بیمارستان

کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

اعضای ثابت کمیته:

·   رئیس بیمارستان

·    مدیر بیمارستان

·    مدیر خدمات پرستاری

·   مسئول واحد بهبود کیفیت

·   مسئول فنی داروخانه

·   مسئول تجهیزات پزشکی

·   معاون آموزشی

·   مسئول امور مالی

·   کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

·   مسئول واحد انفورماتیک

·   مسئول واحد آمار

·   روسای بخش های بالینی بر حسب نیاز

·   مسئول تدارکات

کمیته آموزش و ارتقای سلامت

اعضای ثابت:

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

سوپروایزر آموزش سلامت

نماینده منتخب سرپرستاران به تناسب بخش های فعال آنها

نماینده سوپروایزرین بالینی

اعضای فرعی:

سرپرستار بخش

رابط های آموزشی